DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Metodika a vzdělávání JPO

https://www.hasici-vzdelavani.cz/

 

 

 

Integrovaný záchranný systém

Základní složky IZS:

 • Hasičský záchranný sbor České republiky,
 • Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
 • Zdravotnická záchranná služba,
 • Policie České republiky.


Ostatní složky IZS:

 • Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
 • Obecní policie
 • Orgány ochrany veřejného zdraví,
 • Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
 • Zařízení civilní ochrany,
 • Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním prací

IZS upravuje mimo jiné zákon č. 239/2000 o integrovaném záchranném systému.


 

 

Druhy jednotek požární ochrany

Dle zřizovatele jednotky PO a vztahu osob, vykonávajících činnost v těchto jednotkách, ke zřizovateli jednotky PO se jednotky PO dělí na:

jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), které jsou součástí hasičských záchranných sborů krajů a jsou zřizovány státem.

jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce), které zřizuje obec, resp. město, a činnost v těchto jednotkách vykonávají členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na základě dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k obci nebo hasičskému záchrannému sboru kraje,

jednotky hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku), zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob jako své povolání v pracovním poměru,

jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku (SDH podniku), zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob na základě dobrovolnosti.

Doba výjezdu jednotky PO je stanovena vyhláškou č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek PO. 

2 minuty pro jednotky PO složené výlučně z hasičů z povolání,

10 minut pro jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své povolání,

5 minut pro jednotky PO složené z hasičů uvedených v předchozích dvou bodech nebo hasičů, kterým byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště.

Kategorie jednotek požární ochrany

JPO I     

jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci, poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti,

JPO II/1
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000
JPO II/2

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO III/1             

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO III/2             

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO IV  

jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody

JPO V    

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu

JPO VI  

jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody.

Použité sdroje: Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a stránky, stránky HZS ČR, 


 

Rozdělení požárních vozidel

Dělením zásahových požárních automobilů je jejich členění na jednotlivé hmotnostní třídy. Evropské předpisy však nepočítají se zásahovými požárními automobily s hmotností pod 2 000 kg. Proto toto členění začíná národní hmotnostní třídou „UL“ (velmi lehké) pro automobily, nepřevyšující největší technicky přípustnou hmotnost 2 000 kg. Další hmotnostní třídy vycházejí z evropského předpisu. Jde o třídu „L“ (lehké), převyšující 2 000 kg, avšak nepřevyšující 7 500 kg technicky přípustné hmotnosti. Hmotnostní třída „M“ (střední) vymezuje zásahové požární automobily, převyšující 7 500 kg, avšak nepřevyšující 14 000 kg technicky přípustné hmotnosti. Poslední v řadě je hmotnostní třída „S“ (těžké) pro automobily, převyšující 14 000 kg technicky přípustné hmotnosti.

Provedení vybraných zásahových požárních automobilů se podle jeho určení, tedy podle rozsahu požárního příslušenství, člení na provedení základní, označené písmenem „Z“. Speciální provedení zásahových požárních automobilů se označuje písmenem, charakterizujícím konkrétní specializaci - redukované provedení písmenem „R“, rozšířené provedení písmenem „V“, technické provedení písmenem „T“ a provedení k hašení lesních požárů písmeny „LP“.

Nová konstrukce tvorby označení zásahových požárních automobilů vychází z potřeby operačního řízení jednotek požární ochrany v ČR. Proto obsahuje širší informaci o vybraných technicko taktických parametrech. Pro toto označení se dále využívá přesných názvů a zkratek jednotlivých zásahových požárních automobilů, jak jsou uvedeny přímo v této vyhlášce:

 • dopravní automobil (DA),
 • automobilovou stříkačku (AS),
 • cisternovou automobilovou stříkačku (CAS),
 • pěnový hasicí automobil (PHA),
 • plynový hasicí automobil (PLHA),
 • práškový hasicí automobil (PRHA),
 • kombinovaný hasicí automobil (KHA),
 • rychlý zásahový automobil (RZA),
 • automobilový žebřík (AZ),
 • automobilovou plošinu (AP),
 • hadicový automobil (HA),
 • technický automobil (TA),
 • protiplynový automobil (PPLA),
 • velitelský automobil (VEA),
 • vyšetřovací automobil (VA),
 • vyprošťovací automobil (VYA),
 • automobilový jeřáb (AJ).   rozsahu pož

 

Podle konstrukce podvozku:
 • - silniční (1)
 • - smíšené (2)
 • - terénní (3)

Dalším důležitým údajem v označení je hodnota hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru účelové nástavby nebo údaj o množství zásoby hasiva. V praxi to znamená následující:

 • u dopravního automobilu velikost požárního čerpadla, je-li jeho součástí zavodňovací nádrž (její velikost se neuvádí),
 • u automobilové stříkačky, cisternové automobilové stříkačky a pěnového hasicího automobilu velikost požárního čerpadla. Ta je za lomítkem doplněna velikostí nádrží na hasivo v pořadí voda/pěnidlo. U automobilové stříkačky je hodnota velikosti nádrže na vodu značena „0“, a to i v případě, že její součástí je zavodňovací nádrž,
 • u plynového hasicího automobilu a u práškového hasicího automobilu, kde je užito jako hlavní hasicí médium hasicího plynu nebo hasicího prášku, údaj o velikosti nádrže na hasivo, vyjádřený v kilogramech hmotnosti příslušného hasiva,
 • u kombinovaného hasicího automobilu, kde je užito více hasicích médií, velikost požárního čerpadla; ta je za lomítkem doplněna v souladu s předešlými body v pořadí voda/pěnidlo/plyn/prášek,
 • u automobilového žebříku a automobilové plošiny velikost dostupné (záchranné) výšky.

Samotné označení zásahového požárního automobilu tvoří název druhu zásahového požárního automobilu, hodnota hlavního parametru nebo údaj o množství zásoby hasiva, pomlčka, hmotnostní třída, kategorie zásahového požárního automobilu a označení provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství

 

Dosavadní označení požárního automobilu

Nové označení požárního automobilu

Požární nástavba

Podvozek a požární příslušenství

Název požární nástavby

Hlavní parametr

Hmotnostní třída

Konstrukce podvozku

Rozsah příslušenství

Rozměrový parametr

Voda

Pěnidlo

Plyn

Prášek

Pomlčka

DA 12 - A 31

DA

8

 

 

 

 

-

L

1

Z

AS 16 - IFA 50

AS

16

0

500

 

 

-

M

2

Z

CAS 8 - DA 80

CAS

8

1750

0

 

 

-

L

2

R

CAS 16 - P V3S

CAS

16

3500

200

 

 

-

M

3

R

CAS K25 - L 101

CAS

24

2500

400

 

 

-

S

2

Z

CAS 24 - DR (DENNIS)

CAS

24

1750

170

 

 

-

M

1

Z

CAS 32 - T 815

CAS

32

8200

800

 

 

-

S

3

R

PHA 32 - T 815

PHA

32

4500

4500

 

 

-

S

3

R

PLHA 540 - A 31

PLHA

 

 

 

540

 

-

L

1

 

PRHA 6000 - T 815

PRHA

 

 

 

 

6000

-

S

3

 

KHA 1000/6300 - T 815

KHA

5500

800

0

1000

 

-

S

3